ข้อมูลพื้นฐาน

              สถานศึกษาในอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอนแก่น  มหาสารคาม
และกาฬสินธุ์  ที่ผ่านความเห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา  เพื่อพิจารณาการจัดตั้งสถาบัน 
การอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (รูปแบบ 19 สถาบัน)  โดยมีสถานศึกษาที่เป็น
ที่ตั้งสถาบัน
อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 14  สถานศึกษา และสถาน
ศึกษาสมทบ
(มาตรา 19)  จำนวน 13 แห่ง  จึงได้ดำเนินการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุด จำนวน
7 สถานศึกษา และศักยภาพสูงมาก จำนวน 2
สถานศึกษา รวมจำนวน  9 สถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ตามข้อกำหนด
และมีความสำคัญ    ในมิติด้านความสัมพันธ์ ด้านสภาพท้องถิ่น  และด้านความเชื่อมโยง

ระหว่างพื้นที่และอาชีพ เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
โดยมีที่ตั้งสำนักงาน
สถาบันอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โทรศัพท์ 043 – 711403
โทรสาร 043-722937   มีระยะทางจาก
กรุงเทพมหานคร 450 กิโลเมตร  จุดเด่นคือ  เป็นศูนย์กลางระหว่าง
จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอนแก่น และกาฬสินธุ์  โดยมีระยะทางห่างจากเขตเทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 40
กิโลเมตร
ห่างจากเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น 70 กิโลเมตร และห่างจาก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์40 กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปตาม 
ความเหมาะสมตามสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ และมีสถานศึกษาเครือข่าย ที่มีศักยภาพสูง จำนวน 9
สถานศึกษาประกอบด้วย 

1. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  
3.วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
4.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
6.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
7.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
8.วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
9.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์