ประชุม ลดปัญหาการออกกลางคัน

การจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561