ประเพณีสงกรานต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พ.ศ. 2561

ประเพณีวันสงกรานต์เนื่องด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สถาบันกาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  ใด้จัดพิธี สรงน้ำพระ รดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ขอพรวันสงกรานต์ เพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ สถาบันกาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3