กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี