วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผอ.สมใจ  เชาว์พานิช  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์