โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันฯ ฉ.3 ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขี่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ในโครงการนี้มีการบรรยาย เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอน จาก วิทยากรหลายท่าน อาทิ "การเขียนบทความวิจัยและผลงานทางวิชาการ" บรรยายโดย ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม , "การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี" บรรยายโดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 , "รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3) และ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) " บรรยายโดย รศ.ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , "เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ" บรรยายโดย นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม