โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี 2561

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี
ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0
โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

Read more

ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2561

ประเพณีวันสงกรานต์เนื่องด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สถาบันกาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ใด้จัดพิธี สรงน้ำพระ
รดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ขอพรวันสงกรานต์ เพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ สถาบันกาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

Read more

ขอเชิญ ครู-อาจารย์ เข้าร่วมโครงการ อบรม วิทยฐานะ

ขอเชิญ คณะครู-อาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร อศจ.ร้อยเอ็ด ฉ.3

อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธี นายรังสิต วงษ์แก้ว ประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับใบประกาศนียบัตร

Read more