เพลงสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันฯ ฉ.3 ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขี่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ในโครงการนี้มีการบรรยาย เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอน จาก วิทยากรหลายท่าน อาทิ "การเขียนบทความวิจัยและผลงานทางวิชาการ" บรรยายโดย ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม , "การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี" บรรยายโดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 , "รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3) และ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) " บรรยายโดย รศ.ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , "เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ" บรรยายโดย นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประเพณีสงกรานต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พ.ศ. 2561

ประเพณีวันสงกรานต์เนื่องด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สถาบันกาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  ใด้จัดพิธี สรงน้ำพระ รดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ขอพรวันสงกรานต์ เพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ สถาบันกาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร กศจ.ร้อยเอ็ด ฉ.3 ปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธี นายรังสิต วงษ์แก้ว ประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับใบประกาศนียบัตร จาก 3 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดและวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระดับ ปวช. และ ปวส.
ปีการศึกษา 2560 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายสมใจ  เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบันฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
              สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลงานทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบันฑิต ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม วสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมี นายสมใจเชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธี
                    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผอ.สมใจ  เชาว์พานิช  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 

การจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561