โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 22 ก.ย. 61 ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Read more

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี 2561

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี
ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0
โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

Read more

ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2561

ประเพณีวันสงกรานต์เนื่องด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สถาบันกาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ใด้จัดพิธี สรงน้ำพระ
รดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ขอพรวันสงกรานต์ เพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ สถาบันกาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร อศจ.ร้อยเอ็ด ฉ.3

อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธี นายรังสิต วงษ์แก้ว ประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับใบประกาศนียบัตร

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร วท.มหาสารคาม

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ผอ.สมใจ เชาว์พานิช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลงานทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบันฑิต ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม วสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผอ.สมใจ เชาว์พานิช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระดับ ปวช. และ ปวส.

Read more